پذیرش اینترنتی صورتجلسه ثبت شرکتها

پذیرش اینترنتی صورتجلسه ثبت شرکتها


 

پذیرش اینترنتی صورت جلسه ثبت شرکت ها

از مرداد ماه
پذیرش اینترنتی صورت جلسه ثبت شرکت ها
 
[ وی برخی از مزایای این طرح را کاهش مراجعات حضوری، استاندارد سازی تنظیم صورت جلسات، امکان دسترسی به آخرین وضعیت صورت جلسه ابرازی از طریق سامانه و پیام کوتاه، پیش بینی راهنماهای متناسب با تصمیمات متعدد در جهت ارائه مدارک مورد نیاز و امکان تأیید متن پیش نویس آگهی توسط ذی سمت به منظور جلوگیری از ایرادات احتمالی پس از صدور آگهی برشمرد. ]
 
دیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز به کار سامانه پذیرش صورت جلسه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری از ابتدای مردادماه سال جاری خبر داد.
 
به گزارش رساله حقوق به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرتضی ادب با اعلام این خبر گفت: از این پس متقاضیان به جای مراجعه حضوری به اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری می توانند از طریق اینترنت و با مراجعه به آدرس اینترنتی: http://irsherkat.ssaa.ir یا پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس: www.ssaa.ir صورت جلسه تغییرات شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری را دریافت کنند.
 
وی برخی از مزایای این طرح را کاهش مراجعات حضوری، استاندارد سازی تنظیم صورت جلسات، امکان دسترسی به آخرین وضعیت صورت جلسه ابرازی از طریق سامانه و پیام کوتاه، پیش بینی راهنماهای متناسب با تصمیمات متعدد در جهت ارائه مدارک مورد نیاز و امکان تأیید متن پیش نویس آگهی توسط ذی سمت به منظور جلوگیری از ایرادات احتمالی پس از صدور آگهی برشمرد.
 
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری افزود: تمرکز عمده فعالیت‌های اقتصادی و عملیات ثبت شرکت در تهران و به اقتضای این امر ثبت انواع صورت جلسات برای شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان یکی از خدمات دارای درخواست بی شمار در حوزه ثبت شرکت ها تلقی و بالطبع افزایش مراجعات مردمی را به همراه دارد.
 
وی یادآور شد: در همین راستا و برای کاهش مراجعات و جلوگیری از هزینه‌های بی‌شمار و سایر عوارضی که به دنبال دارد، راه اندازی این سیستم به عنوان یکی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تکالیف اسناد فرادستی از جمله برنامه پنجم توسعه، در دستور کار قرار داشته و با تلاش‌های صورت گرفته هم اکنون اجرایی شده است.
 
ادب، ارائه خدمات در فضای مجازی را به عنوان راهبرد اصلی جهت بهینه سازی فرایندها و تسریع و تسهیل خدمات برای متقاضیان و حرکت به سمت مکانیزاسیون کامل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری برشمرد.
 
وی اظهار داشت: قبل از فعالیت سامانه پذیرش صورت‌جلسه تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری روزانه بیش از 700 درخواست و مراجعه حضوری به این اداره کل صورت می‌گرفت که با راه اندازی این سامانه این تعداد از مراجعات به نحو چشمگیری کاهش یافته است.
 
مدیر کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه فوق و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها را حداکثر ظرف 3 روز کاری از طریق باجه‌های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تأییدیه پذیرش ارسال کنند.
 
وی از متقاضیان ثبت صورت جلسه تغییرات خواست از مراجعه حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنند.
 

منبع : رساله حقوق
 

پذیرش اینترنتی صورت جلسه ثبت شرکت ها

از مرداد ماه
پذیرش اینترنتی صورت جلسه ثبت شرکت ها
 
[ وی برخی از مزایای این طرح را کاهش مراجعات حضوری، استاندارد سازی تنظیم صورت جلسات، امکان دسترسی به آخرین وضعیت صورت جلسه ابرازی از طریق سامانه و پیام کوتاه، پیش بینی راهنماهای متناسب با تصمیمات متعدد در جهت ارائه مدارک مورد نیاز و امکان تأیید متن پیش نویس آگهی توسط ذی سمت به منظور جلوگیری از ایرادات احتمالی پس از صدور آگهی برشمرد. ]
 
دیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز به کار سامانه پذیرش صورت جلسه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری از ابتدای مردادماه سال جاری خبر داد.
 
به گزارش رساله حقوق به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرتضی ادب با اعلام این خبر گفت: از این پس متقاضیان به جای مراجعه حضوری به اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری می توانند از طریق اینترنت و با مراجعه به آدرس اینترنتی: http://irsherkat.ssaa.ir یا پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس: www.ssaa.ir صورت جلسه تغییرات شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری را دریافت کنند.
 
وی برخی از مزایای این طرح را کاهش مراجعات حضوری، استاندارد سازی تنظیم صورت جلسات، امکان دسترسی به آخرین وضعیت صورت جلسه ابرازی از طریق سامانه و پیام کوتاه، پیش بینی راهنماهای متناسب با تصمیمات متعدد در جهت ارائه مدارک مورد نیاز و امکان تأیید متن پیش نویس آگهی توسط ذی سمت به منظور جلوگیری از ایرادات احتمالی پس از صدور آگهی برشمرد.
 
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری افزود: تمرکز عمده فعالیت‌های اقتصادی و عملیات ثبت شرکت در تهران و به اقتضای این امر ثبت انواع صورت جلسات برای شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان یکی از خدمات دارای درخواست بی شمار در حوزه ثبت شرکت ها تلقی و بالطبع افزایش مراجعات مردمی را به همراه دارد.
 
وی یادآور شد: در همین راستا و برای کاهش مراجعات و جلوگیری از هزینه‌های بی‌شمار و سایر عوارضی که به دنبال دارد، راه اندازی این سیستم به عنوان یکی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تکالیف اسناد فرادستی از جمله برنامه پنجم توسعه، در دستور کار قرار داشته و با تلاش‌های صورت گرفته هم اکنون اجرایی شده است.
 
ادب، ارائه خدمات در فضای مجازی را به عنوان راهبرد اصلی جهت بهینه سازی فرایندها و تسریع و تسهیل خدمات برای متقاضیان و حرکت به سمت مکانیزاسیون کامل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری برشمرد.
 
وی اظهار داشت: قبل از فعالیت سامانه پذیرش صورت‌جلسه تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری روزانه بیش از 700 درخواست و مراجعه حضوری به این اداره کل صورت می‌گرفت که با راه اندازی این سامانه این تعداد از مراجعات به نحو چشمگیری کاهش یافته است.
 
مدیر کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه فوق و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها را حداکثر ظرف 3 روز کاری از طریق باجه‌های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تأییدیه پذیرش ارسال کنند.
 
وی از متقاضیان ثبت صورت جلسه تغییرات خواست از مراجعه حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنند.