تاریخ رسیدگی : 27/3/75
شماره دادنامه : 541
مرجع رسیدگی : شعبه 6دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
اعتراضات واخواه نسبت بدادنامه شماره 1948-22/12/74 شعبه 6 دادگاه عممی تهران موثر درمقام نیست زیرادرقراردادمورخ 13/11/69 اسقاط کلیه خیارات متصوره خصوصا" خیار غبن ولو فاحش ازطرفین بعمل آمده است و چون دادنامه غیابی صادره با توجه به دلایل و مدارک پرونده و قرارداد طرفین اصدار یافته و مغایرتی باموازین قانونی ندارد لذا خالی از اشکال و منقصت قانونی موثر تشخیص و تائید می شود رای حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی محمد.00 بطرفیت بانک صادرات ایران از دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 541 مورخ 27/3/75 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی تهران که درتائید دادنامه غیابی شماره 1948-22/12/74 آن شعبه اصدار یافته است قطع نظر از اینکه برابر مبایعه نامه مستند دعوی کلیه خسارات از جمله خیار غبن که تجدیدنظرخواهی مدعی آن می باشد از طرفنی معامله اسقاط شده است نظرباینکه ادعای غبن مستلزم طرح دعوی جداگانه وتقدیم دادخواست است وچننین دعوائی مطرح نشده است واز طرفین مشارالیه اظهارمی دارد برای سنگ کاری و تزئینات ساختمان مورد معامله هزینه هائی متحمل شده است و رسیدگی به آن مستلزم طرح دعوی جداگانه می باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحا" ومطابق محتویات پرونده بااحراز وقوع بیع وتعهدات نامبرده و برابر موازین قانونی اصدار یافته است و از جهت رعایت تشریفات قانونی اشکال برآن وارد نیست بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی مشارالیه دادنامه مرقوم را عینا" تائید واستوار می نماید بدیهی است معترض می تواند در صورتی که انجام کارهای تزئیناتی و سنگ کاری جزء تعهدات خود نباشد نسبت به مطالبه هزینه آن علیه تجدیدنظرخوانده در مرجع ذیربط طرح دعوی نماید رای صادر قعطی است. 11/12/75/7ت /1773

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
2
شماره انتشار :
541
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)