.
تاریخ رسیدگی : 13/12/70
شماره دادنامه : 744/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقایان شمس الله ومحمد دادخواستی بطرفیت آقایان محمدصالح ... و جلال ... بخواسته فسخ و ابطال معامله یکدستگاه تراکتور بارزش ... /700/3 ریال تقدیم وتوضیح داده اند خواندگان یکدستگاه تراکتور بما فروخته اند قیمت آن بیش از قیمت واقعی بوده و مارافریب داده و مغبون کرده اند بعلاوه اداره توسعه تهران دفترچه تارکتوررابنام ما نمی کنند و می گویند انتقال دفترچه از یک استان به استان دیگر ممنوع است و باین علت نمی توانیم هیچگونه لوازم یدکی بگیریم تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته داریم و ضمیمه دادخواست فتوکپی یکبرگ سند رسمی معامله شماره 91432-6/11/69 مربوط به معامله تراکتور تنظیمی فمیابین آقایان سیدجلال ... و شمس الله ... تقدیم داشته اند پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان مطرح وآقای محمدصالح ... احد از خواندگان باتقدیم لایحه ای اشعار داشته سند تقدیمی خواهان حاکی از وقوع معامله بین سیدجلال ... و شمس الله ... است و باینجانب ارتباطی ندارد تقاضای رد دعوی دارم 0 خوانده دیگر سید جلال ... نیز لایحه ای تقدیم ودر دفاع اظهار داشته خواهان با علم واطلاع کامل در دفترخانه حاضر و اقدام به معامله نموده بعلاوه استفاده از خیار غبن فوری است در حال ایشان پس از گذشت چند ماه دادخواست تقدیم نموده همچنین طبق سند رسمی ابرازی کافه خیارات خصوصا" خیار غبن را از خود ساقط نموده تقاضای صدور حکم بر رد دعوی خواهان را دارم 0 دادگاه با جلب عقیده مشاور بشرح نظریه معترض عنه اولا" در مورد آقای محمدصالح ... قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه دعوی بوی صادر و ثانیا" در مورد خوانده دیگریعنی آقای جلال ... صرفنظر از اینکه استفاده از حیار غبن فوری است ومدتها پس از وقوع معامله اقامه دعوی گردیده نظر باینکه حسب سند ابرازی کلیه خیارات از جمله خیار غبن از طرفین ساقط گردیده و با توجه باینکه عدم امکان انتقال دفترچه سوخت نیز از موارد فسخ معامله نبوده و در این قسمت ذکری در سند رسمی نشده لذا دعوای خواهان را ثابت ندانسته به بطلان دعوی اظهارنظر کرده است خواهانهابنظریه دادگاه اعتراض کرده اند که پرونده بدیوانعالی کشورارسال ورسیدگی باین شعبه ارجاع شده است. متن لایحه تقدیمی معترضان در هنگام مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

بسمه تعالی
نظرهی دادگاه صحیحا" صادر شده و اعتراضات معترضان موجه نیست لذا با تایید نظریه معترض عنه پرونده جهت انشاء رای بدادگاه مربوطه اعاده شود.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
2
شماره انتشار :
744
تاریخ تصویب :
1370/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)