منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=10817

با فاحش بودن اختلاف قیمت مورد معامله خیار غبن ثابت میشود


تاریخ :30/11/79 پرونده کلاسه :77/1308/624و79/1308/141ح
شماره دادنامه : 2142-2141
مرجع رسیدگی شعبه 1308 دادگاه عمومی تهران
خواهان پرونده اصلی خوانده های پرونده تقابل : خانم شهربانو مهدی یار با وکالت آقای علی مکرم میدان آرژانتین خیابان احمدقصیر نبش خیابان 18 پلاک 71 طبقه دوم واحد 7
2- سیدمجیدکامی شیرازی بنشانی فوق
خوانده پرونده اصلی و خواهان پرونده تقابل :1- احمد جالینوس بنشانی تهران خیابان مسهتان خیابان گلستان شمالی ساختمان 65 طبقه چهارم شرقی
موضوع : اعلام تحقق فسخ معامله
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید0
رای دادگاه :
در مورد دعوی خانم شهربانو مهدی یار و سید مجید کامی شیرازی بوکالت آقای علی مکرم بطرفیت آقای محمد حسین جالینوس بخواسته اعلام فسخ معامله موضوع قرارداد8/12/1376 به استناد وکالتنامه و قرارداد8/12/76 و تلگراف مورخه 14/2/77واستعلام ثبتی و کارشناسی که بشرح متن وکیل خواهان ادعا نموده ملک موضوع دعوی را به مبلغ 395000000 ریال موکلین از خوانده خریداری نموده و بعد ازانجام معامله متوجه تفاوت فاحش قیمت واقعی ملک گردیده که طی تلگراف 13/2/77 مراتب فسخ را بخوانده اعلام و ابلاغ نموده ودادگاه با عنایت به اینکه خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده و ایراد وی در مورد نداشتن اختیار اعمال فسخ قرارداد و طرح دعوی فسخ قرارداد بعلت غبن فاحش با توجه به مستندات موجه و صحیح نبوده و ضمن رد ایرادات خوانده دادگاه با توجه به اینکه موضوع ارزیابی قیمت واقعی ملک موضوع دعوی با ثمن معامله به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه 7/5/78 قیمت ملک موضوع دعوی را در زمان وقوع بیع مبلغ 345600000 ریال تعیین که در اثر اعتراض خوانده موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع که هیات موصف نیز طی نظریه 8/12/78 قیمت ملک موصوف را مبلغ 350000000 ریال تعیین که با اوضاع و احوال موضوع ملک داشته و طرفین اعتراض موثری نسبت به آن بعمل نیاورده اند که در نتیجه نظریه هیات کار شناسی مذکور ثمن معامله ملک موضوع دعوی با قیمت واقعی ملک در زمان ووقع معامله مبلغ 35000000 ریال اختلاف قیمت داشته که مبلغ موصوف قابل توجه و فاحش بوده و نیز نحوه اقدام واعمال فسخ وکیل خواهان از جمله تنظیم وارسال تلگراف در14/2/77 و طرح دعوی فسخ قرارداد در10/5/77 با عرف و عادت مردم مطابقت دارد بنابراین ادعای خواهان موجه و ثبات است لذا دادگاه به استناد مواد416و 417 و220 حکم بر اعلام تحقق فسخ قرارداد مورخه 8/12/76 بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 6000ریال بابت هزینه های دادرسی از باب تسبیب علیه خوانده و له خواهان صادر و اعلام می نماید و در دعوی تقابل آقای محمدحسین جالینوس بطرفیت آقای مجیدکامی شیرازی بخواستهالزام خوانده به انتقال رسمی و تحویل یکدستگاه آپارتمان در پلاک ثبتی 5426/2 به مساحت 52/122مترمربع که بشرح متن ادعای نموده به حکایت مبایعه نامه 8/12/76 آپارتمان موصوف را بعنوان بخشی از ثمن معامله اصلی خوانده بوی فروخته و درخواست رسیدگی داشته دادگاه با عنایت به اعلام تحقق فسخ مبایعه نامه استنادیه 8/12/76 بدلیل اعمال خیار غبن فاحش و با توجه باینکه بااعلام فسخ قرارداد آپارتمان موصوف که قیمتی از ثمن بیع بوده به بایع برمیگردد و تعهدی بر انتقال ملک منتقلی خواهد بود بنابراین ادعای خواهان موجه و صحیح نبوده و دادگاه حکم بطلان دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام م ناید و با توجه به اعلام بطلان دعوی خواهان تقابل دادکاه از دستور موقت شماره 1898 لغو و رفع اثر می نماید0 آراء صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران خواهد بود0
رئیس شعبه 1208 دادگاه عمومی تهران - کرمانشاهی

نوع : 2 شماره انتشار : 2142
تاریخ تصویب : 1379/11/30 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/10817/با-فاحش-بودن-اختلاف-قیمت-مورد-معامله-خیار-غبن-ثابت-میشود/